هزینه دندانپزشکی در کانادا

خدمات رایگان دندانپزشکی

شما میتوانید برای هزینه هایی که تحت پوشش بیمه ی سلامت کانادا نیست، بیمه خصوصی تهیه کنید همچنین اگر در جایی مشغول به کار هستید ممکن است بیمه کارفرمایی به شما تعلق بگیرد که هزینه دندانپزشکی را نیز شامل میشود

اگر دانشجو هستید ممکن است از طرف دانشگاه تحت پوشش دندانپزشکی قرار بگیرید با این بیمه ها بخش زیادی از هزینه های دندانپزشکی شما رایگان خواهد شد و فقط بخش کمی از آن را باید بپردازید بیمه کارفرمایی میتواند نه تنها خودتان بلکه اعضای خانواده شما را نیز تحت پوشش قرار دهد شما همچنین میتوانید به بیمه دندانپزشکی خصوصی خود چند مورد دیگر از خدمات درمانی مانند داروهای تجویزی یا فیزیوتراپی را نیز اضافه کنید


7368 Yonge St, Floor PH, Unit D, Thornhill, L4J 8H9

Call: 905 597 1810